معاون مدیرعامل شرکت K.M.G خبر داد:

ایجاد زمینه‌های بیشتر همکاری هند با شرکت ملی صنایع مس ایران

جهان صنعت نیوز| معاون مدیرعامل شرکت K.M.G هند که در زمینه صادرات مس و صنایع پایین دست مس فعال است در مورد تأثیر همایش‌های تخصصی این‌چنینی در گسترش روابط تجاری و فنی گفت: همواره همایش‌های بین‌المللی در حوزه صنعت می‌تواند به گسترش همکاری‌ها کمک کرده و به صنعت‌گران نشان دهد که شرکت‌های بزرگی همچون صنایع ملی مس ایران به دنبال تشویق و پیشرفت افراد و صنعت‌گران فعال در این زمینه هستند.

گاندهی با اشاره به این‌که ایران پتانسیل بسیار زیادی در حوزه معادن غیر آهنی دارد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در کشور از طرف سرمایه‌گذاران فراهم دانست و گفت: برگزاری این دست از همایش‌ها پلی برای جذب این سرمایه است و این امر می‌تواند به بهبود و گسترش صادرات این صنایع کمک بسزایی کند.

گاندهی هم‌چنین اظهار داشت: ایران همواره از پیشتازان صنعت مس در دنیا بوده است و فضا برای گسترش صادرات و پیشرفت مس و صنایع وابسته به آن در ایران وجود دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای آسیایی پتانسیل واردات بیشتری از ایران در حوزه صنایع غیر آهنی داشته و شرکت ملی مس ایران می‌تواند با صادرات جایگاه خود را در این قاره هر چه بیشتر ارتقا بخشد.

معاون مدیرعامل  K.M.G از برنامه‌های این شرکت برای گسترش همکاری‌های با ایران با توجه به تولید کم مس در این کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیشتر شرکت‌های هندی روابط تجاری و واردات خود را در زمینه فلزات غیر آهنی از کشورهای آفریقایی انجام می‌دهند، با توجه به مصرف بالای این فلزات در هند و ظرفیت بالای شرکت ملی مس ایران، این شرکت هندی در نظر داد روابط تجاری و واردات خود را از ایران در این زمینه گسترش به‌سزایی دهد.

معاون مدیرعامل شرکت K.M.G هند که در زمینه صادرات مس و صنایع پایین دست مس فعال است در مورد تأثیر همایش‌های تخصصی این‌چنینی در گسترش روابط تجاری و فنی گفت: همواره همایش‌های بین‌المللی در حوزه صنعت می‌تواند به گسترش همکاری‌ها کمک کرده و به صنعت‌گران نشان دهد که شرکت‌های بزرگی همچون صنایع ملی مس ایران به دنبال تشویق و پیشرفت افراد و صنعت‌گران فعال در این زمینه هستند.

گاندهی با اشاره به این‌که ایران پتانسیل بسیار زیادی در حوزه معادن غیر آهنی دارد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در کشور از طرف سرمایه‌گذاران فراهم دانست و گفت: برگزاری این دست از همایش‌ها پلی برای جذب این سرمایه است و این امر می‌تواند به بهبود و گسترش صادرات این صنایع کمک بسزایی کند.
گاندهی هم‌چنین اظهار داشت: ایران همواره از پیشتازان صنعت مس در دنیا بوده است و فضا برای گسترش صادرات و پیشرفت مس و صنایعع وابسته به آن در ایران وجود دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای آسیایی پتانسیل واردات بیشتری از ایران در حوزه صنایع غیر آهنی داشته و شرکت ملی مس ایرانن می‌تواند با صادرات جایگاه خود را در این قاره هر چه بیشتر ارتقا بخشد.

معاون مدیرعامل  K.M.G از برنامه‌های این شرکت برای گسترش همکاری‌های با ایران با توجه به تولید کم مس در این کشور خبر داد و گفت:: هم‌اکنون بیشتر شرکت‌های هندی روابط تجاری و واردات خود را در زمینه فلزات غیر آهنی از کشورهای آفریقایی انجام می‌دهند، با توجه به مصرف بالای این فلزات در هند و ظرفیت بالای شرکت ملی مس ایران، این شرکت هندی در نظر داد روابط تجاری و واردات خود را از ایران در این زمینه گسترش به‌سزایی دهد.

معاون مدیرعامل شرکت K.M.G هند که در زمینه صادرات مس و صنایع پایین دست مس فعال است در مورد تأثیر همایش‌های تخصصی این‌چنینی در گسترش روابط تجاری و فنی گفت: همواره همایش‌های بین‌المللی در حوزه صنعت می‌تواند به گسترش همکاری‌ها کمک کرده و به صنعت‌گران نشان دهد که شرکت‌های بزرگی همچون صنایع ملی مس ایران به دنبال تشویق و پیشرفت افراد و صنعت‌گران فعال در این زمینه هستند.

گاندهی با اشاره به این‌که ایران پتانسیل بسیار زیادی در حوزه معادن غیر آهنی دارد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در کشور از طرف سرمایه‌گذاران فراهم دانست و گفت: برگزاری این دست از همایش‌ها پلی برای جذب این سرمایه است و این امر می‌تواند به بهبود و گسترش صادرات این صنایع کمک بسزایی کند.

گاندهی هم‌چنین اظهار داشت: ایران همواره از پیشتازان صنعت مس در دنیا بوده است و فضا برای گسترش صادرات و پیشرفت مس و صنایعع وابسته به آن در ایران وجود دارد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای آسیایی پتانسیل واردات بیشتری از ایران در حوزه صنایع غیر آهنی داشته و شرکت ملی مس ایرانن می‌تواند با صادرات جایگاه خود را در این قاره هر چه بیشتر ارتقا بخشد.

معاون مدیرعامل  K.M.G از برنامه‌های این شرکت برای گسترش همکاری‌های با ایران با توجه به تولید کم مس در این کشور خبر داد و گفت:: هم‌اکنون بیشتر شرکت‌های هندی روابط تجاری و واردات خود را در زمینه فلزات غیر آهنی از کشورهای آفریقایی انجام می‌دهند، با توجه به مصرف بالای این فلزات در هند و ظرفیت بالای شرکت ملی مس ایران، این شرکت هندی در نظر داد روابط تجاری و واردات خود را از ایران در این زمینه گسترش به‌سزایی دهد.

صنعت و معدن

شناسه : 3100
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا