نرخ تورم تولیدکننده تابستان، ۲/۲۴درصد شد

مهر – مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید‌کننده در فصل تابستان امسال را معادل ۲/۲۴ درصد اعلام کرد‌. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲/۲۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۸/۱۶ درصد) افزایش داشته است‌. ۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ۱۳۹۷، به عدد ۷/۳۱۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱/۲۷۸)، ۱۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۹/۲۲۸)، ۷/۳۹ درصد افزایش داشته است‌. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲/۲۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۸/۱۶ درصد) افزایش داشته است‌.
۳- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۴/۱۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۸/۲۸۸) و ۲/۴۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۰/۲۲۲) به عدد ۷/۳۲۴ رسید‌. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۸/۳۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۰/۲۲ درصد) افزایش داشته است‌.
۴- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۷/۱۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۰/۲۸۹) به عدد ۳/۳۴۰ رسید‌. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۸/۲۲۲) ۸/۵۲ درصد افزایش نشان می‌‌دهد‌. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۹/۳۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۷/۲۲ درصد) افزایش داشته است‌.

عمومی

شناسه : 4467
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا